ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวีโดยชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในประเทศไทยในการจัดบริการด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีคุณภาพให้แก่กลุ่มประชากรหลัก คือ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มคนข้ามเพศ ผู้ให้บริการทางเพศ และผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ภายใต้การบริหารของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับองค์กรชุมชนที่เป็นหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเอ็มพลัส และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ โดยการสนับสนุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR)

การให้บริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก

คนจำนวนมากที่เผชิญกับความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในการถูกเลือกปฏิบัติและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวี เช่นสถานที่ตั้งของหน่วยบริการที่ไม่สะดวกต่อการรับบริการ เวลาให้บริการที่จำกัด และการบริการที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มประชากรหลัก จากการศึกษาล่าสุดของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ พบว่าการให้บริการด้านสุขภาพในชุมชนสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชนเป็นกลุ่มประชากรหลัก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯจะได้รับการอบรมด้านการให้บริการเอชไอวีเพื่อไปจัดบริการที่เสริมกับบริการที่มีอยู่แล้วโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของภาครัฐ

การให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มประชากรหลักประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการค้นหาและตรวจพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความเสี่ยงสูงในระยะแรกๆของการติดเชื้อ และสามารถส่งต่อผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่การรักษาได้เร็ว ดังนั้นการขยายรูปแบบการจัดบริการดังกล่าวให้มากขึ้นจะเป็นส่วนสำคัญในการปิดช่องว่างของการดำเนินงานป้องกัน ดูแลและรักษาเอชไอวีของประเทศไทยได้

รับประกันบริการมีคุณภาพสูง

เพื่อรับประกันการจัดบริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลักเป็นบริการที่มีคุณภาพ โครงการจึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับองค์กรชุมชนที่ทำงานกับกลุ่มประชากรหลักให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ ดำเนินงานตามเกณฑ์การอบรมและการประเมินผลที่ได้กำหนดขึ้น และจัดการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพของเจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชนที่ให้บริการด้านสุขภาพ การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและการตรวจเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ การคัดกรองและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีและการจ่ายยาเพื่อการป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ หัวใจสำคัญของการอบรมอีกประการหนึ่ง คือ ต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชนสามารถให้บริการด้านการป้องกันและดูแลรักษาโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้โครงการยังสนับสนุนการจัดตั้งระบบการรับรองสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการสุขภาพเพื่อให้องค์กรสามารถเบิกค่าบริการด้านสุขภาพและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการสุขภาพและเอชไอวีอย่างเป็นทางการ

โครงการฯได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งระบบประกันคุณภาพของการบริการด้านเอชไอวีที่นำโดยกลุ่มประชากรหลักใน 13 จังหวัด รวมถึงระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มประชากรหลักให้ยั่งยืนต่อไปหลังจากโครงการได้สิ้นสุดลง

ประโยชน์และผลที่คาดจะได้รับ

ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มูลนิธิเอ็มพลัส มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนความพยายามในการสร้างมาตรฐานและขยายขอบเขตการให้บริการด้านเอชไอวีที่มีคุณภาพโดยกลุ่มประชากรหลักและเพื่อกลุ่มประชากรหลักซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการยุติการระบาดของเอชไอวีในประเทศไทย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

FS_USAID_Community_Partnership_Jan_2018_FINAL.pdf

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
  • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
  • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
  • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage