ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน การประเมินและการออกประกาศนียบัตรรับรอง

KPLHS Training
กระบวนการการประเมินและการออกประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะของผู้เข้าอบรม มีขั้นตอนดังนี้
 1. หัวหน้าองค์กรชุมชนยื่นคำขอประเมินสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการ USAID Community Partnership ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่สังกัดองค์กรใดและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้เข้าอบรมยื่นคำขอประเมินได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ
 2. เจ้าหน้าที่โครงการจะประสานงานกับผู้ประเมินและองค์กรชุมชนเพื่อกำหนดวันเวลาที่ทำการประเมิน
 3. เจ้าหน้าที่โครงการจะส่งแบบประเมินในส่วนของผู้เข้าอบรมประเมินตนเองไปให้ผู้เข้าอบรมประเมินตนเอง
 4. ผู้เข้าอบรมส่งแบบประเมินที่กรอกไปให้หัวหน้างานทำการประเมินในลำดับถัดไป หัวหน้างานจะส่งแบบประเมินที่กรอกแล้วทั้งสองส่วนมาที่เจ้าหน้าที่โครงการ
 5. ผู้ประเมินศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเคส สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมและหัวหน้างาน และสังเกตการณ์การปฎิบัติงานจริง รวมถึงให้ผู้เข้าอบรมการสาธิตการใช้ทักษะที่ได้อบรมตามความเหมาะสม
 6. ทีมประเมินจะจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์รวมถึงแบบฟอร์มที่กรอกให้เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรองสมรรถนะฯ เสนอต่อ "คณะกรรมการพัฒนาการอบรมและการรับรองมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพชุมชนในการให้บริการด้านเอชไอวี" เพื่อรับรองและออกใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะแก่ผู้เข้าอบรมต่อไป
 7. เจ้าหน้าที่โครงการนำส่งรายงานการประเมินและทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น ให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อรับรองผู้เข้าอบรม โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะเป็นผู้ดำเนินการออกใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะฯ แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 2 ครั้งต่อปี
 8. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและการรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพชุมชนด้านเอชไอวี จะเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบการออกใบรับรองสมรรถนะฯ ที่ออกโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยใบรับรองสมรรถนะฯ ใบแรก จะมีอายุ 1 ปี และใบต่อมามีอายุใบละ 2 ปี
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
 • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
 • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
 • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage