ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (ชื่อเดิม หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) เป็นผู้นำด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆ เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับภูมิภาคด้านการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เป็นองค์กรที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้กับคนที่ต้องการแสดงและพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริงและเต็มที่ รวมถึงคนที่ต้องการความท้าทาย และ ความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กับเรา

ขออภัยครับ เรายังไม่มีตำแหน่งงานว่าง

ร่วมงานกับเรา

Introduction to USAID Community Partnership