ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

ร่วมงานกับเรา สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงาน

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (ชื่อเดิม หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) เป็นผู้นำด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆ เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับภูมิภาคด้านการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เป็นองค์กรที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้กับคนที่ต้องการแสดงและพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริงและเต็มที่ รวมถึงคนที่ต้องการความท้าทาย และ ความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กับเรา


สวัสดิการและสิทธิประโยชน์


1. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2. ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม รวมประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทันตกรรม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินเดือน เดือนที่ 13
5. งบประมาณการดูแลและส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลเพิ่มเติม 10,000 – 15,000 บาท ต่อปี/ต่อคน
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. เงินสนับสนุนพิธีศพ
8. เงินสนับสนุนการเดินทางในกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
9. การประชุมประจำปีนอกสถานที่
10. ช่วงเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น และการทำงานจากที่บ้าน
11. การเรียนรู้และพัฒนาโดยการร่วมสัมนา/เวทีประชุม/ฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
12. วันหยุด


- ลาพักผ่อนประจำปี จำนวน 15 วัน, 15 วัน ต่อปี
- ลากิจ จำนวน 10 วัน ต่อปี
- ลาศึกษาต่อ

ร่วมงานกับเรา

Introduction to USAID Community Partnership